Photographs > KURT VILE, JULY 28, 2013, CALGARY FOLK FEST